Podielové fondy

Podielové fondy sa radia medzi formy kolektívneho investovania. Ich základný princíp spočíva v tom, že väčšie množstvo investorov zverí svoje voľné finančné prostriedky profesionálnemu správcovi - investičnej spoločnosti, ktorá ich za odmenu obhospodáruje a zhodnocuje. Základnou jednotkou fondu je podielový list a držiteľ podielových listov (investor) sa nazýva podielnikom fondu. Podielový fond má oproti iným formám investovania radu vlastností a výhod, ktoré umožňujú jeho použitie vo veľmi širokom okruhu investorov.

Prečo investovať do podielových fondov

Nebudete svoje voľné finančné zdroje potrebovať v priebehu nasledujúcich piatich či desiatich rokov? Potom môžete využiť fondy s dlhodobým rastovým potenciálom, napr. akciových nebo zmiešaných. Pre kratší horizont môžete využiť dlhopisové fondy alebo fondy fondov. Investičný horizont do jedného roku je doménou fondov peňažných.

K základným výhodám kolektívneho investovania patrí predovšetkým možnosť výhodného investovania na finančných trhoch. Zhromažďovaním menších vkladov od viacerých investorov môže správca fondu rozložiť portfólio fondu do rôznych investičných inštrumentov čím minimalizuje riziko celého portfólia. Výhodou je taktiež vysoká likvidita vložených prostriedkov (peniaze máte doma do cca. do 10 pracovných dní).

Dôvody využitia podielových fondov

  • Možnosť neobmedzene investovať - týka sa to investovanej sumy, periodicity investovania, či rizikovej triedy samotnej investície
  • Fond je tu (skoro) navždy - fond sa obvykle zakladá na dobu neurčitú
  • Profesionálna správa majetku - investor nemusí sledovať vývoj trhov, pretože sa mu o jeho majetok stará profesionálny správca (je ale nutné vybrať toho správneho správcu)
  • Voľný vstup a výstup - podielnik môže kedykoľvek do fondu vstúpiť (nakúpiť podiely) a vystúpiť (odpredať podiely za trhovú cenu, niektoré fondy požadujú poplatok i za výstup - pozor na to!)
  • Možnosť diverzifikácie rizík - fond obvykle obsahuje široké spektrum aktív, teda problémy spojené s jedným cenným papierom nemusia postihnúť celú investíciu výrazným spôsobom (vhodný pomer riziko/výnos riešime s klientom na osobnom stretnutí)
  • Združovací efekt -  vďaka veľkému množstvu kapitálu fondu a investorov môže aj malý investor participovať na výnosoch cenných papierov, ktoré by kvôli obmedzenému majetku nemohol nakúpiť (jedna akcia spoločnosti Microsoft nesie rovnaký zisk ako ten zostatok Billovi)