Naši ľudia

Svoje niekoľkoročné skúsenosti z pôsobenia v britskom finančnom systéme využíva hlavne pri plnení cieľov v oblasti Compliance a Risk management. Okrem vedenia spoločnosti z pozície konateľa zodpovedá za oblasť legislativních noriem a nastavenia interných procesov. Zároveň je zodpovedný aj za odborný školiaci systém v spoločnosti. Vyštudoval odbor Financií na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoju profesijnú kariéru začínal vo fondovej spoločnosti Fidelity lnvestments UK, odkiaľ sa presunul do investičnej banky Citigroup UK. Neskôr pracoval v luxemburskej spoločnosti Clearstream Banking lnternational. Pred nástupom do súčasnej spoločnosti zastával pozíciu riaditeľa u obchodníka s cennými papiermi, firmy Jung, DMS & CIE, GmbH.

„Vďaka skúsenostiam z oblasti investičneho bankovníctva a podrobnému prehľadu legislatívnych pravidiel používaných ako v anglo-saskom, tak aj v kontinentálnom bankovom systéme môžem povedať, že práve dôsledné dodržiavanie všetkých legislatívnych noriem, neustále vzdelávanie všetkých zamestnancov a férový prístup ku klientom, sú základným kameňom každej úspešnej spoločnosti pôsobiacej na kapitálovom trhu."

Zodpovedá za oblasť Operations, ktorá zahrňuje všetky procesy súvisiace s otvorením investičných účtov, ich správou a následným servisom. Zároveň má na starosti všetky písomné dokumentácie, s ktorými prichádzajú klienti v priebehu svojho investičného horizontu do styku. Svoje skúsenosti získala vďaka niekoľkoročnému angažmá v maklérskych spoločnostiach lnsia a Fixum, ďalej v UniCredit Bank a neskôr u rakúského obchodníka s cennými papiermi, spoločnosti Jung, DMS & CIE, GmbH.

"Každý poradca by mal k svojmu klientovi pristupovať individuálne, s cieľom vytvorit optimálny investičný profil a tým zabezpečiť vhodné resp. primerané nastavenie služieb produktov kolektivneho investovania. K tomu by mala slúžiť klientská dokumentácia obsahujúca všetky potrebné náležitosti vyplývajúce z potrieb klienta."

Zo svojej pozície prevádzkového riaditeľa zodpovedá za rozvoj spoločnosti ako celku. Primárne je zodpovedný za oblasť obchodu, marketingu a IT. Vyštudoval Vysokú školu báňsku v Ostrave, odbor management - marketing. Svoje skúsenosti postupne získaval v nadnárodných spoločnostiach GTS Czech, T-Mobile CZ., Vodafone, 02 CZ., a GE, v ktorých zastával rôzne manažérske pozície.

Na základe svojich dlhoročných skúseností  som sa veľakrát presvedčil o tom, že iba rovnoprávny vzťah  má šancu na dlhodobú, obojstranne prospešnú existenciu. Aj jpreto si naši klienti služby nemusia predplácať"