INVESTIČNÉ ZÁSADY

Investovanie je činnosť, ktorej cieľom je zhodnotiť finančné prostriedky. Samozrejme aj investovanie má svoje "pre a proti", preto je dôležité si uvedomiť základné aspekty, ktoré danú investíciu ovplyvňujú. Existujú 3 základní faktory ovplyvňujúce každú investíciu a investičnú stratégiu. Sú to výnos, riziko a likvidita. Princíp výberu investície je z pohľadu týchto troch vlastností úplne zrozumiteľný. Z daných faktorov vyplýva, že pokiaľ chceme istotu, potom nemôžeme očakávať vysoký výnos ani okamžitú likviditu. Výnos znamená zhodnotenie vložených prostriedkov v určitom časovom intervale. Riziko predstavuje pravdepodobnosť, že výnos nebude dosiahnutý alebo dokonca nastane strata (v ojedinelých prípadoch až celej investície) investície. Likviditou sa rozumie schopnosť premeny finančného nástroja spať na hotovosť. Tieto faktory sú všeobecne známe pod pojmom „investičný trojuholník“.

Investičný horizont

Investičný horizont je doba, na ktorú je investícia plánovaná. Všeobecne platí, že dlhší investičný horizont u jednotlivých aktív znižuje riziko danej investície. U jednotlivých typov finančných nástrojov by mal byť vždy definovaný tzv. doporučený minimálny investičný horizont. Je to doba investovania pre daný typ aktíva, ktorá má chrániť investora pred prípadnými stratami spôsobenými nevhodnou kombináciou investičnej stratégie a predpokladanej dĺžky investície. Je nevyhnutné zistiť investičný horizont klienta ešte pred uskutočnením samotnej investície.

Likvidita

Významná vlastnosťakéhokoľvek finančného nástroja je jeho likvidita – alebo rýchlosť, ktorou sme schopní z investičného nástroja získať späť hotovosť. Investor tak posudzuje, na ako dlho si môžedovoliť nechať viazať svoju hotovosť a tiež aké náklady sú spojené s premenou finančného nástroja na hotovosť. Určitá aktíva majú likviditu danúzjednanými podmienkami (napr. termínované vklady). Miera likvidity daného aktíva je spravidla odvodená od ponuky a dopytu po nej. Pokiaľ budete chcieť predať starožitnosť, o ktorú nie je záujem, tak jej likvidita bude obmedzená. Na druhej strane, vysokou mierou likvidity sa vyznačujú napríklad podielové alebo ETF fondy. Každý investor by mal vo svojom investičnom portfóliu držať aktíva s rozdielnou mierou likvidity. Určitú časť prostriedkov by si mal ponechať v podobe finančnej rezervy, a to buď vo forme hotovosti alebo vysoko likvidných aktív.

Riziko

Definícia rizika je spravidla vnímaná ako miera neistoty spojená v prípade investovania s očakávaným výnosom. Vzťah investora k riziku je veľmi subjektívny, nakoľko existujú investori rizikovo averzní i rizikovo orientovaní. Všeobecne platí, že riziko investície klesá s predlžujúcou sa dĺžkou investičného horizontu a diverzifikáciou, teda nákupom viacerých druhov aktív.

Diverzifikácia

Dosiahnutie optimálnej investičnej stratégie je založené hlavne na vhodnej diverzifikácii, teda rozložení portfólia medzi najrôznejšie typy aktív, odvetví či regiónov. Optimálne portfólio je pre každého investora odlišné, závisí od jeho finančnej situácie, osobných preferencií, znalostí a skúseností s finančnými nástrojmi a tolerancie voči riziku. Diverzifikácia je jednou z najdôležitejších výhod investovania do podielových alebo ETF fondov. Podielový fond je diverzifikovaný, pretože vlastní množstvo rôznych cenných papierov.

Aktuality

Kariéra

Zhodnoťte svoju kariéru
na správnom mieste

Staňte sa s nami špecialistami
na investície.

čítať viac