OCHRANA INVESTORA

Zaujíma Vás, či existuje nejaká forma ochrany investora alebo iba jednoducho vložíte svoje prostriedky do podielového alebo ETF fondu a investičné spoločnosti si s nimi môžu robiť, čo chcú? Potom si prečítajte nasledujúce riadky, kde sa dozviete, že investičné spoločnosti majú mimo iné napr. povinnosť odkúpiť Vaše podielové listy za aktuálnu cenu do 15 pracovných dní od obdržania Vášho príkazu? Alebo že na kapitálovom trhu existuje subjekt – tzv. depozitár, u ktorého sú uschované všetky prostriedky a cenné papiere vlastnené fondom. Na ochranu a práva investorov dozerá na našom území Národná banka Slovenska ako centrálna banka a orgán dohľadu nad kapitálovým trhom. Ďalej existuje rada asociácií a organizácií, ktoré sa snažia starať o investičné prostredie.

Národná banka Slovenska (ďalej len NBS) je centrálnou bankou Slovenskej republiky. Najvyšším riadiacim orgánom NBS je Banková rada NBS, ktorá určuje najmä:

Banková rada má v súčasnosti piatich členov, ktorými sú guvernér, jeden viceguvernér a traja ďalší členovia. Guvernéra a viceguvernérov vymenúva prezident Slovenskej republiky, ostatných členov menuje vláda SR.

Od 1. januára 2009 je NBS súčasťou Eurosystému. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny má prvotný cieľ udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne. V rámci Eurosystému je úlohou NBS prispievať k zabezpečeniu:

Spoločnosť Slovak Investment Services s.r.o. je registrovaná ako „samostatný finančný agent“ v sektore kapitálového trhu a podlieha teda dohľadu NBS.

Legislatívny rámec

Depozitár je banka, alebo pobočka zahraničnej banky, u ktorej má fond uložené všetky cenné papiere a hotovosť. Depozitár predovšetkým sleduje, či je fond spravovaný s odbornou starostlivosťou a či je spravovaný v súlade so zákonom a štatútom fondu. Kontroluje, či sú podielové listy vydávane a odkupované v súlade so zákonom a štatútom, či je kurz podielového listu vypočítavaný v súlade so zákonom a štatútom, kontroluje spôsob oceňovania majetku a kontroluje, či je majetok nadobúdaný v súlade so zákonom a štatútom.

Oddelenie majetku podielového fondu a investičnej spoločnosti

Majetok fondu je oddelený od majetku investičnej spoločnosti. V prípade, keď investičná spoločnosť skrachuje, s majetkom sa nič nestane. Ten je iba predaný pod správu inej spoločnosti. Ak sa žiadna iná spoločnosť nenájde, je majetok fondu predaný za aktuálne ceny na kapitálových trhoch a podielnikom je vyplatený majetok odpovedajúci počtu ich podielových listov. Fond musí dodržiavať limity dané zákonom, alebo štatútom fondu. To zabraňuje riziku straty v dôsledku nadobudnutia veľkého množstva cenných papierov od jedného emitenta. Fond peňažného trhu napríklad nesmie nakupovať akcie.

Aktuality

Kariéra

Zhodnoťte svoju kariéru
na správnom mieste

Staňte sa s nami špecialistami
na investície.

čítať viac