INVESTIČNÝ SLOVNÍK

Ako to funguje v praxi?

Klient, teraz už "investor", sa rozhodne na základe komunikácie s našim poradcom, ktorá z investičných stratégií je pre neho vhodná lebo primeraná. Tieto 2 termíny vyplývajú z legislatívnych požiadaviek, kde pred uskutočnením akejkoľvek investície musí byť vytvorený tzv. investičný profil klienta a ten musí byť v zhode s tzv. cieľovým trhom klienta. Z investičného profilu sa o Vás dozvieme informácie ako investorovi /konkrétne o Vašich finančných cieľoch, finančných možnostiach, vzťahu k riziku, zistíme znalosti a skúsenosti, ktoré máte s finančnými produktmi a investovaním vo všeobecnosti/. Z dostupných dát je potom vytvorenýcieľový trh a na jeho základe sa dohodne konkrétnyinvestičný nástroj, ktorý spĺňa všetky parametre klientovho cieľového trhu.

Po otvorení investičného účtu obdrží investor od spoločností Moventum resp. Finax všetky prihlasovacie údaje a informácie k účtu. V tomto momentu klient odošle peňažné prostriedky na účet, kde na základe jeho pokynov sa tieto peniaze zainvestujú do podielových listov vybraných fondov. Znamená to, že klient si zakúpi určitý počet podielov vo fonde a stáva sa tak spoluvlastníkom fondu. Počet jeho podielov sa nemení, pokiaľ nenakúpi ďalšie podiely alebo sa nerozhodne časť svojich podielov odpredať. Čo sa mení, je trhová hodnota týchto podielov, pretože každý obchodní deň je cena 1 podielu na základe vývoja kapitálového trhu iná, a preto sa mení aj hodnota majetku klienta každý obchodní deň

Drvivá väčšina klientov si svoj investičný horizont rozkladá na obdobie dlhšie ako 10 rokov, nakoľko sa snaží zhodnotiť svoje voľne finančné prostriedky čo najvýhodnejšie. V tomto prípade platí pravidlo, že výkyvy na kapitálových trhoch sa v dlhšom časovom horizonte rozložia a klient si tak zhodnotí svoje finančné prostriedky pri primeranom riziku, ktoré je s investovaním spojené. Je dôležité si uvedomiť, že podielové a ETF fondy ponúkajú rôzne miery výnosovosti v závislosti na miere rizika, ktorá je s danou investičnou stratégiou fondu spojená. Výnosy z minulosti nie sú v žiadnom prípade garanciou, že podobný výnos bude dosiahnutý aj v nasledujúco roku alebo ďalších rokoch.

V priebehu investovania si môže klient svoje finančné prostriedky kedykoľvek vybrať. Funguje to tak, že sa odpredajú podiely z jeho účtu, zamenia sa v aktuálnej trhovej hodnote za hotovosť a tá sa následne klientovi vyplatí na jeho bankový účet. Celý tento proces trvá približne 7 pracovných dní. Klient pritom neplatí žiadne storno poplatky, čo je obrovská výhoda v porovnaní s inými investičnými nástrojmi.

Aktuality

Kariéra

Zhodnoťte svoju kariéru
na správnom mieste

Staňte sa s nami špecialistami
na investície.

čítať viac