Zásady ochrany osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Slovak Investment Services s.r.o. ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“):

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom je samostatný finančný agent, spoločnosť Slovak Investment Services s.r.o., a.s., so sídlom T. G. Masaryka 711/2, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO: 50204301.

2. Účel spracúvania osobných údajov zo strany prevádzkovateľa

- uzatváranie, evidencia a správa zmlúv vrátane starostlivosti o klienta (napr. služba elektronickej komunikácie a klientský servis),

- vybavovanie sťažností a reklamácií,

- evidencia hlásení o neobvyklých obchodných operáciách a ich vybavenie a identifikácia klienta na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi,

- ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje dotknutej osoby je dotknutá osoba.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou v prípade, keď spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je zo strany prevádzkovateľa potrebné na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je neschopnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve. Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny. Osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín v rámci Európskej únie (napr. do krajín, kde vykonávame činnosti na základe cezhraničnej notifikácie alebo prostredníctvom pobočky prevádzkovateľa), ako aj do krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany, a to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov.

2.1 Účel spracovania: uzatváranie, evidencia a správa zmlúv vrátane starostlivosti o klienta (napr. služba elektronickej komunikácie a klientský servis) a vybavovanie sťažností a reklamácií.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov: podriadení finanční agenti, Národná banka Slovenska, súdni exekútori, orgány činné v trestnom konaní, súdy, poskytovatelia informačných technológií.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou a súčasne aj zmluvnou požiadavkou. Prevádzkovateľ vykonáva v rámci tohto účelu profilovanie nových klientov na základe demografických, sociálnych údajov a údajov o produktoch za účelom uzavretia a správy zmluvy (nastavenie rizikového profilu klientov).

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a krajina narodenia, telefón, email, štátna príslušnosť, druh, číslo a platnosť preukazu totožnosti, trvalé bydlisko, korešpondenčná adresa, daňoví domicil, DIČ, či je alebo nie je rezident USA, politicky exponovaná osoba, sankčná osoba, spôsob a jazyk komunikácie, bankový účet, podpis, vek, znalosti, skúsenosti, finančnú situáciu, sklon k riziku, investičný horizont, účel investície, ekonomický profil, kategória AML rizika, investičná stratégia, geolokalizačné údaje a transakčné údaje.

2.2 Účel spracúvania: Identifikácia klienta na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Právny základ: zákonná povinnosť prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov: Národná banka Slovenska,

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je zákonnou požiadavkou.

Prevádzkovateľ nevykonáva v rámci uvedeného účelu spracúvania osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie. Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a krajina narodenia, štátna príslušnosť, druh, číslo a platnosť preukazu totožnosti, trvalé bydlisko, korešpondenčná adresa, politicky exponovaná osoba, sankčná osoba, kategória AML rizika, investičná stratégia.

2.3 Účel spracúvania: Ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu.

Právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Oprávneným záujmom, ktorý sleduje prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov je komplexná ochrana, zvýšenie komfortu klienta a ponuka produktov a služieb.

Osobné údaje dotknutej osoby sú poskytované týmto príjemcom alebo kategóriám príjemcov: podriadení finanční agenti, poskytovatelia informačných technológií a CRM systému.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb počas trvania zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti všetkých zmluvných vzťahov s prevádzkovateľom. V prípade poskytnutia osobných údajov prevádzkovateľovi a nevzniknutia žiadneho zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom (napr. v prípade vypracovania ponuky k investovaniu), platí oprávnený záujem po dobu 3 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je oprávnenou požiadavkou prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej osoby podľa príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ vykonáva v rámci tohto účelu profilovanie nových klientov na základe demografických, sociálnych údajov a údajov o produktoch za účelom uzavretia a správy zmluvy (nastavenie rizikového profilu klientov). Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie osobných údajov dotknutej osoby: meno, priezvisko, telefón, email, trvalé bydlisko, korešpondenčná adresa, vek, znalosti, skúsenosti, finančnú situáciu, sklon k riziku, investičný horizont a účel investície, investičná stratégia, geolokalizačné údaje a transakčné údaje.

3. Právny základ na spracúvanie osobných údajov

Spoločnosť získava a spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a s § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoOOÚ”) ako aj v súlade so znením osobitných zákonov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (zákon č. 186/2009 Z. z. Zákon o finančním sprostredkovaní a finančním poradenstve), uzatvorenie a plnenie zmluvy, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a komplexná ochrana a zvýšenie komfortu klienta (účel ponuky produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci priameho marketingu). Slovak Investment Services s.r.o. má aj viacero povinností, ktoré nám ukladajú osobitné právne predpisy. Preto Vaše údaje spracúvame aj v prípadoch, ak nám túto povinnosť ukladá osobitný zákon, najmä/nie však výlučne:

- zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

- smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi

- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 600/2014/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi

- opatrenia a metodické usmernenia Národnej banky Slovenska

4. Doba uchovávania osobných údajov

Spoločnosť je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú zákonom č.186/2009 Z. z. Zákon o finančním sprostredkovaní a finančním poradenstve, t.j. počas trvania zmluvného vzťahu a po zániku zmluvného vzťahu na nevyhnutne potrebný čas, maximálne však po dobu 10 rokov, pokiaľ právne predpisy nestanovujú inak. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.

5. Práva dotknutej osoby

- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom

- právo na opravu osobných údajov - právo na vymazanie osobných údajov

- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - právo na prenosnosť svojich osobných údajov - právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania)

- právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Voči Prevádzkovatelovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade uplatnenia práva na prístup k osobným údajom alebo práva na prenosnosť osobných údajov musí byť podpis dotknutej osoby na písomnej žiadosti úradne overený. Ak má Prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou dotknutej osoby, môže požiadať dotknutú osobu o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jej totožnosti, napr. doloženie žiadosti s úradne overeným podpisom dotknutej osoby.

Upozornenie: Odvolať resp. obmedziť sa dá iba spracovanie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, t.j. nie v prípade, ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutným predpokladom pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, resp. nie v prípade, ak spracovanie osobných údajov pre Prevádzkovateľa vyplýva z osobitných zákonov.

Aktuality

Kariéra

Zhodnoťte svoju kariéru
na správnom mieste

Staňte sa s nami špecialistami
na investície.

čítať viac