TYPY FONDOV

Akcia - to slovo pozná každý z dôb kupónovej privatizácie a práve akcie sú hlavným investičným inštrumentom akciových fondov. Sú ale aj ďalšie podielové fondy, napr. dlhopisové, zmiešané nebo fondy peňažného trhu. Tieto štyri typy fondov patria medzi základné, ale ich variáciou a ďalších typov fondov existuje početná rada a stále vznikajú nové na základe dopytu zo strany investorov a ponuky zo strany investičných spoločností.

Akciové fondy

Investuje úplne alebo prevažne do akcií. Podiely akcií vo fonde tvoria minimálne 66 % majetku fondu. Jedná sa o dlhodobú formu investovania, minimálny doporučený investiční horizont je sedem a viac rokov. Minimálny investičný horizont znamená, že pri dodržaní tejto doby investície má investor najvyššiu pravdepodobnosť, že nebude v strate, ale naopak v zisku. Akciové fondy sú najviac rizikové a to z dôvodu ich vysokej volatility (kolísavosti kurzu ceny podielového listu). Hodnota akcií kolíše a takže kolíše i kurz akciového fondu. Obecne sa dá povedať, že fond investujúci do akcií veľkých firiem (tzv. Bluechips spoločnosti) alebo na etablovaných trhoch (napr. USA, Eurozóna, Japonsko) má nižšiu volatilitu než fondy investujúce do akcií malých firiem, alebo na menej rozvinutých trhoch (napr. krajiny východnej Európy, Ázie, Blízky východ). Protiváhou k ich rizikovosti je potenciálny výnos. Ten je uvádzaný k investičnému horizontu a pohybuje sa medzi 6 - 12 % p. a. Akciové fondy majú taktiež vyššie poplatky, čo je dané ich aktívnou správou a vyššími nákladmi oproti iným typom fondov.

Dlhopisové fondy

Investujú prostriedky predovšetkým do dlhových cenných papierov. Z hľadiska doby trvania investície sú vhodné pre uloženie na minimálnu dobu tri roky. Tento typ fondu je vhodný pre konzervatívnejších klientov s obozretným prístupom k riziku. Fondy investujú do štátnych, komunálnych a korporátnych dlhopisov. Aj medzi dlhopisovými fondmi môžeme nájsť značné rozdiely vo vzťahu výnos - riziko. Najbezpečnejšími dlhopisovými fondmi sú tie, ktoré nakupujú štátne obligácie a najmenej bezpečné (ale zároveň s najväčším potenciálnym výnosom), sú fondy nakupujúci tzv. high-yield dlhopisy, čo znamená, že nakupujú dlhopisy od emitenta s nízkym kreditným ohodnotením (napr. začínajúce podniky). Výnos u dlhopisových fondov sa pohybuje medzi 4 - 6 % p. a. a je uvádzaný k investičnému horizontu. Poplatky u týchto fondov sú nižšie než u akciových fondov.

Zmiešané fondy

Sú spojivom medzi akciovými a dlhopisovými fondmi. Investujú do akcií, dlhopisov a nástrojov peňažného trhu a spravidla môžu držať väčšie množstvo peňazí v hotovosti pre prípadnú zaujímavú investičnú príležitosť. Ich investičná stratégia záleží na štatúte fondu. Výnos fondu závisí veľmi na osobnosti portfólio manažéra. Zmiešané fondy sa delia na dynamické (s prevahou akciovej zložky) alebo defenzívne (s prevahou dlhopisovej zložky). Ich výnos sa teda pohybuje vo veľmi širokých mantineloch, obyčajne od 5 - 10 % p. a. Volatilita fondu taktiež závisí na zvolenej investiční stratégii, ako i investiční horizont, ktorý je 3 -10 let v závislosti na podiely akciovej zložky.

Fondy peňažného trhu

Investujú do vysoko bezpečných dlhopisov (priemerná splatnosť všetkých cenných papierov v portfóliu musí činiť menej ako jeden rok), do pokladničných poukážok, alebo peniaze ukladajú na termínované účty (fond môže dosiahnuť vyšší úrok v porovnanís malým investorom). Fond je určený pre veľmi konzervatívnych investorov, ktorí preferujú istotu pred výnosom. Fond má veľmi nízku volatilitu a jeho hodnota po jednom roku prakticky neklesne pod svoju pôvodnú úroveň. Výnos sa odvíja od úrokových sadzieb. Pokiaľrastú úrokové sadzby, tak raste i výnos peňažných fondov. Priemerný výnos sa pohybuje medzi 2-4 % p. a. Investičný horizont je u tohto typu fondu minimálne 1 rok.

Fondy fondov

Sú fondy, ktoré nakupujú do svojho portfólia podielové listy iných fondov. Investícii do tohto typu fondov sa niekedy hovorí „diverzifikácia na druhú“. Prvá diverzifikácia je, že fond nakupuje rozličné cenné papiere a druhou je, že tento fond nakupuje rozličné podielové listy, ktoré tieto cenné papiere obsahujú. Ich rizikovosť a volatilita sa odvíjajú od nakúpených typov podielových listov. Pokiaľ nakupujú prevažne podielové listy akciových fondov, je ich výnos a volatilita takmer porovnateľná s týmito fondmi. Ak však investujú prevažne do podielových listov dlhopisových fondov, približujú sa volatilite a výnosom týchto typov fondov.

Rozdělení podle způsobu řízení

Aktívne riadené fondy - stratégia fondu sa prispôsobuje podľa trhu. V priebehu investície manažér fondu sleduje investičné príležitosti a prispôsobuje im štruktúru majetku fondu. Tieto fondy sa všeobecne vyznačujú vyššími náklady na správu.

Pasívne riadené fondy - stratégia je určenávopred, dosahuje sa predovšetkým modelom „buy and hold, čiže kúp a drž". Zmeny v štruktúre majetku sú minimálne, nevýhodou môžu byťzviazané ruky manažéra, ktorý musí dodržať stratégiu fondu aj za cenu trhových prepadov.

Indexové fondy /ETF fondy/ - fondy zamerané na sledovanie určitého indexu a dosahovanie podobných výsledkov (napr. Eurostoxx 50, DowJones).

Aktuality

Kariéra

Zhodnoťte svoju kariéru
na správnom mieste

Staňte sa s nami špecialistami
na investície.

čítať viac