RIZIKÁ PODIELOVÝCH FONDOV

V súčasnej dobe je oblasť kolektívneho investovania právne upravená niekoľkými zákonmi a vyhláškami, alebo priamo smernicami EU. Drvivá väčšina fondov je spravovaná cez renomované investičné spoločnosti, ktoré pôsobia na trhu i niekoľko desiatok rokov. Stále však platí obecné pravidlo, že investovanie do podielových alebo ETF fondov so sebou nesie istú mieru rizika, s ktorými by mal byť každý investor pred uskutočnením investície úplne a jasne oboznámený.

Trhové riziko

Hodnota jednotlivých investičných nástrojov v portfóliu podielového fondu môže v čase kolísať a príjem z nich stúpať i klesať. Ich celková ziskovosť nie je nikdy zaručená.

Menové riziko

Investíciu v zahraničnej mene ovplyvňuje kolísanie menového kurzu zahraničnej meny voči EUR.

Úrokové riziko

Spočíva v závislosti cenných papierov na výške dlhodobých a krátkodobých úrokových sadzieb.

Riziko zrušenia fondu

Investičná spoločnosť môže fond zrušiť hlavne z ekonomických dôvodov, pričom podielnici nemajú zaručené, že v dôsledku tejto skutočnosti budú môcť zotrvať vo fonde po celou dobu trvania jeho investičného horizontu, čo môže mať dopad na predpokladaný výnos z ich investície.

Riziko emitenta

Ide o riziko emitenta (vydávatela) cenných papierov, ktorý nebude schopný splácať svoje záväzky a tým investor môže prísť o (i celú) časť investície.

Riziko zmeny právneho systému

Fond musí splniť najrôznejšie právne požiadavky, vrátane požiadaviek plynúcich zo zákonov o cenných papieroch a daňových zákonov platných v krajinách, kde sa podiely distribuujú medzi investormi. Pokiaľ by v priebehu existencie fondu došlo k akejkoľvek zmene v týchto zákonoch, môžu sa právne požiadavky, ktorým fond a jeho podielnici podliehajú, značne odlišovať od súčasných požiadaviek.

Riziko straty majetku v úschove

I keď je účet podielového fondu vedený u depozitára tzv. custodiana oddelený od majetku banky, nejde vylúčiť podvodné jednanie zo strany depozitáru s cieľom obohatiť sa na úkor investorov.

Riziko derivátov

Riziká derivátov zahŕňajú všetky riziká podkladových aktív a okrem iného niektoré ďalšie, ako napríklad kreditné riziko emitenta, riziko likvidity (hlavne u OTC derivátov), riziko vysporiadania a riziko pákového efektu, ktorý môže priniesť vyššie zisky, ale aj vyššie straty.

Riziko vysporiadania

Nie je možné vylúčiť situáciu, kedy transakcia s majetkom fondu vinou predávajúceho/kupujúceho neprebehne podľa pôvodného predpokladu z dôvodu nezaplatenia alebo nedodania investičných nástrojov v dohodnutom termíne.

Riziko nedostatočnej likvidity

Fond podstupuje riziko nedostatočnej likvidity spočívajúcej v skutočnosti, že určité aktívum nebude speňažené za primeranú cenu, alebo niektorý majetok fondu, alebo podkladových fondov nemusí byť vypredaný včas, čo môže nastať hlavne v časoch silných turbulencií na kapitálových trhoch. Podielnici nesú riziko, že fond nebude schopný dostať sa k záväzkom zo žiadostí o odkúpenie podielových listov, alebo môže dôjsť k pozastaveniu odkupovania podielových listov vydaných fondom.

Riziko odobratia licencie NBS

Jedná sa o riziko, že Národná banka Slovenska ako kontrolný orgán môže odobrať spoločnosti povolenie k vytvoreniu fondu.

Aktuality

Kariéra

Zhodnoťte svoju kariéru
na správnom mieste

Staňte sa s nami špecialistami
na investície.

čítať viac